Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz,  Türk  Ticaret  Kanunu,  Sermaye  Piyasası  Mevzuatı,  Sermaye  Piyasası  Kurulu  düzenlemeleri,  Vergi  Mevzuatı  hükümleri  ile  Esas  Sözleşmemiz  hükümleri  ve  Genel  Kurul  Kararları doğrultusunda kar dağıtımı yapar. 

-Kar  pay  dağıtımına  esas  alınacak  Finansal  Tablolar;  sermaye  Piyasası  mevzuatı  ,Sermaye 
Piyasası Kurulu
düzenleme ve kararlarına uygun olarak hazırlanan F inansal Tablolardır.  Bu tablolar dikkate alınarak

-Türk  Ticaret  Kanunu  ve  Vergi  Kanunları  kapsamında  tutulan  yasal  kayıtlara  göre  “Net 
Dağıtılabilir Dönem Karı” oluşması halinde, yasal kayıtlardan karşılanabildiği sürece , Genel 
Kanuni  yedek  akçeler  ayrıldıktan  sonra  kalan  tutarın  en  az  %20’si,  en  çok  %100’ü 
dağıtılabilir. 

-Türk  Ticaret  Kanun  ve  vergi  kanunları  kapsamında  tutulan  yasal  kayıtlara  net  dağıtılabilir 
dönem  karı  oluşmaması  halinde  ;  Sermaye  Piyasası  Mevzuatına  göre  düzenlenmiş Finansal 
Tablolara göre “net dağıtılabilir dönem karı” hesaplanmışolsa bile ,kar dağıtımı yapılmaz. 
-Sermaye  Piyasası  Mevzuatı,  SPK  düzenleme  ve  kararlarına  uygun  olarak  ve  Esas 
Sözleşmemizde  belirtilen  esaslar  çerçevesinde,  şirketimiz  tarafından  bir  hesap  dönemi 
içerisinde yapılan yardım ve bağışlar “net dağıtılabilir kar” matrahına eklenir. 
-Kar payı dağıtımına, en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul Toplantısını takiben 30’uncu 
gün itibarıyla başlanır. 

-Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları ile 
Esas  Sözleşme  hükümlerine  uygun  olarak  ve  Genel  Kurul  kararı  doğrultusunda  kar  payını, 
nakden ve/veya “bedelsiz pay” şeklinde peşin olarak dağıtabilir veya taksitlendirebilir. 
Şirketimiz  Esas  Sözleşmesinde  “Kar  Pay  Avansı”  dağıtılmasını  öngören  bir  düzenleme 
olmadığından “Kar Pay Avansı” dağıtmayacaktır. 

-Şirketimizin değerini artırmaya yönelik olarak yapılan yatırımlar, finansal yapımızı etkileyen 
önemli  nitelikteki  konular,  şirketimizin  kontrolü  dışında  meydana  gelecek  ekonomide  ve 
piyasalarda  oluşan  belirsizlikler  kar  dağıtım  kararının  alınmasında  göz  önünde 
bulundurulacaktır. 

İş bu  Kar  Dağıtım  Politikası  Genel  Kurul  onayı  ile  yürürlüğe  girer.  Kar  Dağıtım 
Politikası’nda daha sonra yapılacak değişiklikler Genel Kurul’un onayına tabidir.