Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

 

CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES COMPLIANCE REPORT

 

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

 

Ayen Enerji A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında gerekli çalışmaları 2015 yılında da yürütmüştür.

 

2015 faaliyet döneminde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye atamaları Genel Kurul tarafından yapılmış, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komitelerin çalışma esasları gözden geçirilerek,kurul tebliğ ve düzenlemelerine uygun hale getirilmiş ve Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması ve Teşhisi Komitesi yeniden yapılandırılmış,komitelerin çalışma usul ve esasları belirlenerek yayımlanmıştır. Ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında Ortaklık Pay sahipleri ile iletişim görevlerini yerine getirmek üzere, Yatırımcı İlişkileri Bölümü kurulmuştur. Şirketimiz için uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden uygulanmayanlar Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz’un Pay Sahipleri,Kamuyu Aydınlatma ve Şeffafl ık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıkları altında izleyen kısımlarda açıklanmış olup; bu ilkelere uyum amacıyla önümüzdeki faaliyet dönemlerinde, içinde bulunulan sektör, şirket statüsü ve piyasa koşulları izin verdiği sürece gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

 

1. CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES COMPLIANCE STATEMENT

 

Ayen Enerji A.Ş. continued to carry out the works necessary within the scope of the Communiqué on the Determination and Implementation of Corporate Governance Principles issued by the Capital Market Board during the 2015 reporting period as well.

 

Appointment of Independent Board of Directors’ Members was realized by the General Assembly in the 2015 reporting period, the working principles of the committees established within the structure of the Board of Directors were reviewed and brought in compliance with the communiqués and regulations of the Capital Market Board and the Corporate Governance Committee, the Audit Committee, and the Early Detection and Assessment of Risk Committee were restructured; the working procedures and principles of these committees were determined and published. Furthermore, within the context of the Corporate Governance Principles Compliance, the Investor Relations Department was established in order to communicate with the Shareholders. The principles, which were not applied from those our Company was not obliged to apply, are explained under the main headings of Shareholders, Public Disclosure and Transparency, Beneficiaries and the Board of Directors in our Report on Compliance with Corporate Governance Principles and the necessary works will be carried out in order to comply with these principles in the subsequent financial years to come as well as long as the sector in which our Company operates, the status of the Company, and the market conditions allow us.

 

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

SECTION I – SHAREHOLDERS

 

2. YATIRIMCI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2014 yılı içerisinde oluşturulan “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” çalışmalarında direkt olarak Yönetim Kuruluna bağlanmıştır.

2015 yılında bu bölüm için ikinci personel görevlendirilmiştir.

 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne:

 

Ahmet Alan 0 312 445 04 64 /1203 aalan@ayen.com.tr

Cenk Eren 0312 445 04 64 /1202 cenke@ayen.com.tr

 

sorumlu çalışanlar olarak atanmış olup, birimin yürüttüğü faaliyetler arasında şunlar yer almaktadır:

 

• Pay Sahiplerinin ortaklık haklarının kullanımını, pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel

olarak tutulmasını sağlamak,

 

• Pay sahiplerinin Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve Ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, yazılı

bilgi taleplerini karşılamak,

 

• Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, Esas Sözleşmeye uygun olarak yapılmasını sağlamak, pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanların hazırlanması, oylama sonuç kayıtlarının tutulmasını ve sonuçlarlailgili raporların, talep eden pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,

 

• Mevzuat ve Şirket bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlenmek,

 

• Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından verilen görevleri yerine getirmek,

 

• Mevzuat hükümleri ve Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin ilkeler doğrultusunda Kamunun zamanında, eşitlik, adillik, doğruluk ve şeffafl ık ölçüleri içinde bilgiye ulaşmasını teminen Özel Durum Açıklamalarının yapılmasını sağlamak,

 

• İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi’ni hazırlamak, içsel bilgiye erişimi olanlar listesinde yer alan kişileri,özel durumların, fi nansal tabloların ve diğer durumların kamuya açıklanmasına kadar, içsel bilgilerin korunması ve gizlilik kurallarına uymalarının sağlanması konusunda bilgilendirmek ve gerekli tedbirleri almak,

 

2015 faaliyet dönemi içinde pay sahipleri ve yatırımcılardan gelen yazılı ve sözlü bilgi talepleri mevzuat ve Kamuyu Aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde yanıtlanmış olup; bilgi taleplerinin belirli bir kanaldan gelmemesi nedeniyle sayısal very tutulamamıştır.

 

Şirketimizin mevcut durum itibarı ile veya potansiyel olarak ticari değeri olan bilgilerin gizliliği, bu tür bilgiler kamuya açıklanıncaya kadar, üçüncü şahıslar tarafından bilinemeyecek ve normal durumlarda erişilmesi mümkün olmayacak şekilde şirketimiz ve bu bilgilere sahip şirket yetkililerince korunmaktadır. SPK’nun yayımladığı Seri: VIII No:54 sayılı tebliğ’in 16. Maddesi hükümlerine göre “İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi” hazırlanmakta ve bu bilgilere erişimi olanlar değiştikçe güncellenmektedir. Listenin güncellenmiş son hali, 17 Ekim 2014’te SPK’na gönderilmiştir.

 

2. INVESTOR RELATIONS DEPARTMENT

 

Pursuant to the Corporate Governance Principles issued by the Capital Markets Board, the “Investor Relations Department” was positioned in a way to directly report to the Board of Directors in 2014.

In 2015, additional personnel was appointed to this department.

 

The following person was appointed to the Investor Relations Department as the responsible official:

 

Ahmet Alan 0 312 445 04 64 /1203 aalan@ayen.com.tr

Cenk Eren 0312 445 04 64 /1202 cenke@ayen.com.tr

 

Activities carried out by the Unit include the following:

 

• Ensuring that shareholders are able to exercise their shareholding rights; that the records concerning shareholders are kept in a sound, secure, and up to date manner,

 

• Meeting the written information requests of the shareholders regarding the Company excluding any undisclosed, confidential information or Trade secrets that were not disclosed to public,

 

• Ensuring that the General Assembly meetings are held in compliance with the effective legislation and the Articles of

Associations, preparing the documents that could be utilized by the shareholders, keeping the records of voting results and ensuring that the reports related to such results are sent to the shareholders if requested,

 

• Observing and monitoring all matters related to public disclosure, including the legislation and the Company Disclosure Policy,

 

• Performing all duties assigned by the Corporate Governance Committee,

 

• Ensuring that the Material Disclosures are made in line with provisions of the applicable legislation and the principles concerning Material Disclosures to Public and with the aim of enabling the public to access such information on a timely, equal, fair, true, and transparent basis,

 

• Preparing the List of Corporate Insiders; briefing corporate insiders on the protection of corporate information and compliance with confidentiality requirements until material information, financial statements, and other incidents are disclosed to public and taking the necessary measures,

 

Written and oral requests of information received from the shareholders and investors within the 2015 reporting period were satisfied within the framework of the applicable legislation and the Public Disclosure regulations; however, no quantitative data were collected, since such information requests were not received through a specific channel.

 

The confidentiality of the information that is currently or potentially in the nature of commercial secret is protected by our Company and the company officials, who possess such information, in a way that such information cannot be known by third persons and be accessible under normal conditions until it is made available to the public.

 

A “List of Corporate Insiders” is prepared pursuant to Article 16 of the Communique Serial: VIII No: 54 issued by the Capital Market Board and it is updated when any change takes place in the names of the persons with access to such information. The updated final version of the list was sent to CMB on October 17, 2014.

 

3. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

 

Pay sahiplerinin şirket hakkındaki bilgi talepleri genellikle telefon ve e-posta yoluyla olmaktadır. Pay sahiplerinin ticari sır niteliğinde olmayan ve şirket menfaati için korunması gerekenler dışında olan bilgi talepleri sorumlularınca sözlü ve/veya yazılı olarak cevaplanmaktadır. Pay sahipliği haklarını kullanımını tkileyecek gelişmeler Özel Durum açıklamalarıyla kamuoyuna duyurulmaktadır. Yazılı ve/veya sözlü cevaplar Özel Durum Açıklamaları ile kamuya duyurulmuş açıklamalar çerçevesinde yapılmaktadır.

 

2015 yılında Pay sahiplerinin sorduğu sorular genellikle üretim tesislerinin çalışmaları, yıllık üretim ve satış miktarları, birim fiyatlar, hisse performansı, fi nansal tablolar, temettü dağıtımı, yatırımlar ve yatırımlardaki ilerlemeler konularında olmaktadır. Bu tür bilgiler şirketin İnternet sitesinde Üretim birimleri, Yatırımlar ve Bağlı Ortaklıklar başlığı altında yayımlanmaktadır. Şirketin geçmişten bugüne bütün mali tabloları, faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları ve özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirket internet sitesinde yayımlanmakta ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Ayrıca İnternet sitesinde Genel Kurul Tutanakları yayınlanmaktadır.

 

Pay sahiplerinin belirli bir maddi durumun incelenmesi için özel denetçi atanmasını istemesi ile ilgili olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda hüküm bulunması sebebiyle, şirket Esas Sözleşmesinde konuya ilişkin hüküm bulunmamaktadır. 2015 yılında pay sahiplerinden bu yönde bir talep gelmemiştir.

 

3. EXERCISE OF RIGHTS TO OBTAIN INFORMATION BY SHAREHOLDERS

 

Shareholders generally request information related to the Company by telephone or e-mail. Information requests, that are not in the nature of trade secrets and are not within the context of those needed to be kept for the interest of the company, are answered by authorized officials orally and/or in writing. The situations, which will affect the exercise of the rights of shareholding, are announced to public with Material Disclosures. Written and/or oral answers are given with Material Disclosures within the framework of disclosures made to the public.

 

The questions asked by the Shareholders in 2015 were generally about the operations of generation plants, annual generation and sales quantities, unit prices, stock performance, financial statements, dividend distribution, investments, and progress in investments. Such information is posted on the website of the Company under the heading Generation Units, Investments and Subsidiaries. The financial statements, annual reports, independent audit reports and Material Disclosures of the company from past to present are published on the Public Disclosure Platform (PDP) and the website of the Company and made available to shareholders for information. In addition, the minutes of the General Assembly meetings are also posted on the Company’s website.

 

The Articles of Association of the Company does not contain any specific provision with respect to shareholders’ right to request appointment of an independent auditor, since this matter is set out in the Turkish Commercial Code No 6102. No such request was received from the shareholders in 2015.

 

4. GENEL KURUL TOPLANTILARI

 

Şirketimizin 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı 31 Mart 2015 tarihinde yapılmıştır.Toplantıya davet ;kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10 Mart 2015 tarih ve 8775 sayılı nüshasında ve ulusal yayın yapan Anayurt gazetesi ‘nin 10 Mart 2015 tarihli nüshalarında ilan edilmek ve nama yazılı pay sahiplerine tebligat yapılarak toplantı gün ve gündemin bildirilmesi ve şirketimizin www.ayen.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle usulüne uygun olarak ve gerekli bilgileri tümüyle içerecek şekilde yapılmıştır.Genel Kurullarda toplantı ve karar nisabı şirket ana sözleşmesinin  3.maddesinde belirtilmiştir.Buna göre Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantıdaki karar nisabı TTK hükümlerine tabidir. Genel Kurul toplantılarındaki karar nisabında A gurubu hissedarların asgari %50’sinin iştiraki de aranır.2014 yılı olağan genel kurulu toplantısında 171.042.300 TL’lik sermayeyi temsil eden 17.104.230.000 adet hisseden itibari değeri 217.673,10 TL olan 21.767.310 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 145.350.605,40 TL olan 14.535.060.540 adet payın temsilen olmak üzere,toplam 145.568.278,50 TL’sına tekabül eden 14.556.827.850 adet payın toplantıda temsil edildiği tespit edilmiş ve toplantı nisabı %85,10 olarak kayıt edilmiştir.Genel kurul toplantılarına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve SPK ‘dan temsilci talep edilmiş olup,bu toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve SPK ‘dan katılım olmamıştır.Genel kurul toplantısına medya katılmamıştır.

 

Genel Kurul toplantısı; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. Maddesine dayanılarak çıkarılan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullar Hakkında Yönetmelik” hükümlerince Elektronik Ortamda da yapılmıştır. EGKS sistemine üye olan pay sahiplerimiz Elektronik olarak Genel Kurulumuza katılmışlar ve oylarını elektronik olarak kullanmışlardır. Bu toplantıda EGKS üzerinden katılan ortaklarımızdan Genel Kurul’a cevaplanması istemiyle, herhangi bir bilgi talebi veya soru gelmemiştir.

 

Toplantıya davetle ilgili ilan ve toplantıda görüşülecek hususlar hakkındaki belge ve bilgiler şirketimizin internet sitesinde yayınlanmış, hesap dönemi faaliyet raporu şirket merkezinde üç hafta önceden pay sahiplerinin bilgisine hazır tutulmuştur. Gündemde Esas Sözleşme değişikliği olması sebebiyle, Esas Sözleşme Değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan onaylı eski ve yeni şekli, Yönetim Kurulu’na seçilecek Bağımsız Üye adayları hakkında bilgiler şirketimiz internet sitesinde yayınlanmıştır.

 

Şirketimizin Genel Kurul toplantılarında, gündemi dışında ortaklarımıza soru sorma hakkı tanınmaktadır. Gerek teknik

konularda gerekse fi nansal tablolar hakkında sorulacak soruları yanıtlayacak yetkililer ile denetci toplantılarda hazır

bulunmaktadır. Şirket yönetimine yönlendirilecek soruları yanıtlamak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı toplantıya iştirak etmektedirler. Pay sahiplerince verilen öneriler genel kurul gündemine alınmakta ve görüşülmektedir. Genel Kurul Toplantısında cevaplandırılamaması sebebiyle, Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istenen bir soru olmamıştır. Toplantıda pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir.

 

Şirketimizin bağış ve yardımlara ilişkin politikası ve yapılacak bağışların üst sınırı belirlenerek, bununla ilgili Esas Sözleşme değişikliği ile birlikte Genel Kurul onayına sunulmuş olup; Genel Kurul tarafından bağışların üst sınırı 750.000 TL olarak belirlenmiştir

 

4. GENERAL ASSEMBLY MEETINGS

 

The 2014 Ordinary General Assembly Meeting of our Company was held on March 31, 2015. The call for the General Assembly meeting was duly published as required by the applicable laws and the Articles of Association of the Company and in a way to contain the agenda of the meeting in the Turkish Trade Registry Gazette No 8775, dated March 10, 2015 as well as in March 10, 2015 issue of the national daily Anayurt. The invitation was also sent to each of the registered shareholders to notify them about the date and time of the meeting and posted on the www.ayen.com.tr website of our Company 21 days before the date of the meeting by including all the necessary information. The quorum for meeting and resolution in General Assembly Meetings is specified in Article 13 of the Articles of Association. According to this, General Assembly Meetings and the quorum for resolution during these meetings are subject to the provisions of the Turkish Commercial Code.

 

The attendance of 50% of Class (A) Shareholders is sought for resolution quorum during General Assembly meetings. 21.767.310 shares with a nominal value of TL 217.673,10 were represented in person and 14.535.060.540 shares with a nominal value of TL 145.350.645,40 were represented by proxy during the 2014 Ordinary General Assembly Meeting of our Company. Therefore, it was determined that 14.556.827.850 shares of the Company, representing a capital of TL 145.568.278,50 Turkish liras were represented at the meeting and the meeting quorum was recorded as 85,10%. Requests were made to the Ministry of Energy and Natural Resources and to the Capital Market Board for the attendance of their representatives at the ordinary General Assembly meeting; however, the representatives of the Ministry of Energy and Natural Resources and the Capital Market Board did not attend the meeting in the capacity of Observers. No media representative attended the meeting either.

 

The General Assembly Meeting was also held in electronic environment pursuant to the provisions of the “Regulation on General Assembly Meetings to be Held in Electronic Environments in Joint Stock Companies”, which was issued based on Article 1527 of the Turkish Commercial Code no 6102. Our shareholders, who were members of the Electronic General Assembly System (EGKS) attended the meeting and cast their votes electronically. No requests for information or questions were received from our shareholders participating over the Electronic General Assembly System during this meeting. No question was held or no information request was done by our partners who attended the meeting via EGKS System.

 

The announcement concerning the call for meeting and the documents and information related to the matters to be discussed at the meeting were posted on the website of our Company and the annual report for the accounting period was made available for the information of the shareholders at the central office of the Company three weeks before the meeting. Since the agenda contained an item concerning an Articles of Association amendment, the former and new versions of the Articles of Association amendment approved by the Capital Market Board and the Ministry of Customs and Trade as well as the information related to the Independent Members to be elected to the Board of Directors were posted on the website of the Company.

 

Our shareholders are allowed to ask questions during the General meetings of our company both within and outside the scope of the meeting agenda. Authorized persons and the auditor are present during these meetings to answer the questions to be asked related to both technical matters and financial statements. All members of the Board of Directors also attend the meetings to respond to the questions to be directed to the Company management. Any proposals submitted by the shareholders are included in the agenda and discussed. There were no questions that were requested to be answered in writing by the Shareholder Relations Unit because they were not answered at the General Assembly Meeting. No agenda items were proposed by the shareholders during the meeting.

 

The policy of our Company related to donations and aids and the cap for the donations to be made were determined and they were submitted to the General Assembly for approval together with the relevant Articles Association amendment. The cap for donations was determined to be TL 750,000 by the General Assembly.

 

5. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

 

Şirket kurucularına ait A grubu paylar üzerinde oy hakkı imtiyazı bulunmaktadır.Genel Kurul Toplantılarında (A) grubu

hissedarların 1 (bir) adet pay karşılığı 15 (on beş), (A) grubu dışındaki hissedarların 1 (bir) adet pay karşılığı 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır.

 

Şirketimizde karşılıklı iştirak halinde hakim ortak bulunmamaktadır. Şirketimizin Esas Sözleşmesinde azınlık payların yönetimde temsiline ve birikimli oy kullanımına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Sermaye Piyasası mevzuatına  göre uygulama ihtiyaridir. Bu nedenle şirketimiz genel kurullarında birikimli oy kullanılmamaktadır.

 

Bir takım kararların süratle alınması gereği ve uygulamasında zorluklar bulunması nedeniyle azınlık paylar yönetimde temsil edilmemektedir.

 

5. VOTING RIGHTS AND MINORITY RIGHTS

 

Class A shares owned by the founders of the Company contain voting right privileges. Class (A) shareholders have 15 (fifteen) voting rights per share at General Assembly meetings while the remaining shareholders have only one voting right per share.

 

None of the majority shareholders is an affiliate of our Company. The Articles of Association of the Company do not contain any provisions stipulating the representation of minority interests in the management or cumulative voting rights granted to minority shareholders. This is an arbitrary practice pursuant to the Capital Market legislation. Therefore, no cumulative voting rights are exercised at the general assembly meetings of our Company.

 

Due to the need for some resolutions to be taken rapidly and because of some difficulties in practice, minority shares are not represented in management.

 

6. KAR PAYI HAKKI

 

Şirketimizin kar dağıtım politikası; şirketin likidite durumu, yapılmakta olan yatırımların fi nansman ihtiyacı ve bağlı ortaklıklara olan sermaye taahhütleri göz önünde bulundurularak, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı

ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir. Şirket karından vergi ve yasal yükümlülükler ile yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılıp dağıtılmayacağı ya da ne kadarının dağıtılacağı yukarıda belirtilen kriterlere göre Genel Kurul tarafından kararlaştırılmaktadır. Karın dağıtılması yönünde karar verildiğinde en geç Genel Kurul tarihinden 30 gün sonra gerçekleştirilmektedir. Kara katılım konusunda pay sahipleri arasında imtiyaz bulunmamaktadır.

 

31/03/2015 tarihinde yapılan 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul,Yönetim Kurulu’nun “Kar ‘ın Dağıtılmaması” yönünde aldığı teklif kararını 145.568.278,50 TL kabul oyu ile onaylamıştır

 

6. DIVIDEND RIGHTS

 

The dividend payout policy of our Company is determined within the framework of the Turkish Commercial Code, the Capital markets legislation, and the provisions of the Articles of Association, by taking into consideration the liquidity position of our Company, the financing requirements of the investments being realized, and the capital subscriptions in affiliates. Whether or not the portion remaining after taxes and legal obligations as well as legal reserves are deducted from the Company profit will be distributed or the amount of such distribution is decided by the General Assembly based on the above mentioned criteria. In case dividend is decided to be distributed, this distribution is realized within no later than 30 days after the date of the General Assembly meeting. There are no privileges among shareholders with respect to participation in dividend.

 

Year 2014 Ordinary General Assembly of Shareholders convened on 31 March 2015 have unanimously accepted and approved the decision proposal of the Board of Directors for not distributing the profit of TL 145.568.278,50.

 

7. PAYLARIN DEVRİ

 

Şirketimizin esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamakla birlikte nama yazılı hisselerin devrinde Yönetim Kurulu kararı aranmaktadır. 6012 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun nama yazılı pay devirlerinin “Önemli Sebep”ler dışında zorlaştırılamayacağını hüküm altına alması sebebiyle, şirket Esas Sözleşmesindeki bu hüküm 08.05.2013 yılında yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurulu’nda Esas Sözleşme Tadil Metni ile birlikte kabul edilmiştir

 

7. TRANSFER OF SHARES

 

Even though there are no provisions restricting the transfer of shares in the Articles of Association of our Company, a resolution of the Board of Directors is sought for the transfer of registered shares. Since the Turkish Commercial Code No 6102 stipulates that the transfer of registered shares could not be made difficult except for “Important Reasons”, this provision in the Articles of Association of the Company was accepted with the Articles of Association Amendment Text at the 2012 General Assembly Meeting held on May 08, 2013.

 

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

SECTION II – PUBLIC DISCLOSURE AND TRANSPARENCY

 

8. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

 

Şirketimizin bilgilendirme politikası, yasal mevzuat ile belirlenenler dışında önemlilik esasına dayanır. Kamuya yapılan

açıklamalar öncelikle Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve gerek duyuldukça basın yoluyla yapılmaktadır. Basın kuruluşlarıyla, talep edilmesi halinde, herhangi bir periyoda dayanmaksızın ve gerek duyuldukça görüşme yapılmaktadır. Bilgilendirme politikalarını Kurumsal Yönetim Komitesi belirlemektedir. Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden “Ortaklık ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi” sorumludur.

 

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu’nu Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğ’i çerçevesinde esasları belirlenen İçsel Bilgilerin

Kamuya Açıklanması’na ilişkin kurallar çerçevesinde, tasarruf sahiplerinin kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının

değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan, daha önce şirketimiz tarafından herhangi bir yolla kamuya açıklanmış bilgilerden farklı içerikte bilgiler ve söylenti ortaya çıkması durumunda, tebliğ’in 18. Maddesi uyarınca ortaklarımızın ve yatırımcıların daha hızlı ve güvenilir bilgi edinmesini teminen medya takip fi rmaları ile anlaşma yapılmış olup;basın-yayın organları ve önemli internet siteleri ve haber ajansları sürekli takip edilmektedir.

 

Şirket, yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek ve tahminlere dayanan geleceğe yönelik bilgileri, yatırımcı haklarını gözeterek açıklamamayı benimsemektedir.

 

8. COMPANY DISCLOSURE POLICY

 

The disclosure policy of our company is based on the principle of materiality, excluding those determined with the legislation. Statements made to public are primarily disclosed on the Public Disclosure Platform (PDP) and through the press, when necessary. Meetings are held with press organizations if requested and when required, without being based on certain period intervals. Disclosure policies are determined by the Corporate Governance Committee. The “Shareholding and Shareholder Relations Unit” is responsible for carrying out the Disclosure policy.

 

Within the framework of the rules concerning Disclosure of Internal Information, the principles concerning which were determined within the context of the Communiqué Serial VIII No 54 issued by the Capital Markets Board, our Company made an agreement with media tracking companies in order to enable our shareholders and investors to obtain more reliable information in a faster manner pursuant to Article 18 of the Communiqué in case of the emergence of any information or rumors, which are important enough to influence the decisions of account owners and affect the value of capital market instruments and the contents of which are different from the information covered by press and media and previously disclosed to the public by our Company in any manner whatsoever; and the media and important websites as well as news agencies are continuously followed.

 

The Company prefers not to disclose any information about the future, which might affect the investment decisions of investors and which is based on estimations, to protect the interests of investors.

 

9. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

 

Şirketimizin İnternet adresi www.ayen.com.tr’dir. Bu adresten şirketimize ait bütün bilgilere erişilebilmektedir. İnternet

sitesinde, şirketimizin ticaret sicil bilgileri, Şirket Ana sözleşmesi, ortaklık ve yönetim yapısı, yıllık faaliyet raporları, periyodik mali tablo ve raporlar, Geçici Vergi Beyannamesi eki mali tablolar, bağımsız denetim ve denetçi raporları, şirketin üretim ve Yatırım faaliyetleri, Özel Durum Açıklamaları, bağlı ortaklıklara ait bilgiler bulunmaktadır.

 

İmtiyazlı paylara ait bilgiler, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicil gazetelerinin tarih ve sayıları ile birlikte şirket ana sözleşmesinin son hali, genel kurul toplantılarının gündemi, katılanlar cetveli ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, sermaye piyasası araçlarının değerine etki edebilecek önemli yönetim kurulu kararları ve sıkça sorulan sorular başlığı altında şirkete ulaşan bilgi taleplerine cevap olacak şekilde internet sitemize eklenmiştir. Ayrıca, 2014 yılı içerisinde İnternet sitemizin İngilizce versiyonu yayına alınmıştır.

 

9. COMPANY WEBSITE AND ITS CONTENTS

 

The website of our Company is www.ayen.com.tr. All information related to our Company may be accessed from this website. This website contains the trade registry information of our Company, its Articles of Association, shareholding and management structure, annual reports, periodic financial statements and reports, financial statements that constitute the attachments of the Provisional Tax Return, independent audit and auditor’s reports, generation and investment operations of the Company, Material Disclosures, and the information related to its subsidiaries.

 

Our Data Processing Department is working on posting the answers to such questions and requests on the information concerning privileged shares, the final form of the Articles of Association of the Company along with the dates and numbers of trade registry gazettes in which the amendments were published, the agendas of General Assembly meetings, the lists of participants and the minutes of meetings, the  sample form for voting by proxy, important resolutions of the Board of Directors that might affect the values of capital market instruments, and the information requests, questions and denunciations that reach the company under frequently asked questions as well as the answers provided for them. Also, the English version of our website was released in 2014.

 

10. FAALİYET RAPORU

 

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ara dönem faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim İlkelerinden döneme ilişkin

olanlara yer verilmektedir. Yıllık Faaliyet Raporunda ise ayrı bir bölüm olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri yer almaktadır.

 

10. ANNUAL REPORT

 

Interim reports prepared by the Board of Directors include Corporate Governance Principles in so far as they are related to the reporting period. Annual Reports contain Corporate Governance Principles in a separate section.

 

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

SECTION III – STAKEHOLDERS

 

11. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

 

Şirketimiz menfaat sahipleri ile ilgili olarak, gerek şirket faaliyetleri ve gerekse kamuyu aydınlatma süreçlerinde Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve ilgili diğer kanunlar çerçevesinde Özel Durum Açıklamaları ile gerekli bilgilendirmeleri yapmaktadır. Şirketimiz menfaat sahiplerini bilgilendirmede dürüstlük, güvenilirlik ve açık olmayı ilke edinilmiştir. Şirketimizin menfaat sahiplerinin, şirketimizin faaliyetleri ile ilgili bilgiyi alabilmelerine olanak sağlanmıştır. Gerek şirketimizin İnternet sitesinden, gerek telefon ya da e-posta yoluyla veya şirketimize bizzat gelerek ilgilisiyle görüşmek suretiyle şirketimizin faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgiyi almak olanaklıdır.

 

Henüz özel durumu açıklanmamış ya da henüz kamuya duyurulmamış konular dışında şirketin faaliyetleri, mali durumu,

hedefl eri ve şirketi ilgilendiren bütün konularda, konunun bizzat yetkilisinden ya da “Ortaklık ve Ortaklarla İlişkiler Birimi”nden, gerektiğinde şirketin Yönetim Kurulu üyelerinden bilgi alınabilir. Ayrıca şirketimizin her yıl düzenlenen faaliyet raporu, talep eden herkese gönderilmekte ve İnternet sitemizde yayımlanmaktadır.

 

Şirketimizin menfaat sahiplerinin bütün öneri ve talepleri şirketimiz yönetimi tarafından değerlendirilmekte, sonuçları

hakkında kendilerine bilgi verilmektedir. İstatistiki very tutulmamakla beraber 2015 yılı içinde şirketimiz internet sitesi

kanalı başta olmak üzere çok sayıda yazılı ve sözlü bilgi talepleri SPK mevzuatına uygun olarak ve Özel Durum Açıklamaları ile daha önce kamuoyuna duyurulmuş açıklamalar çerçevesinde değerlendirilerek ve Ticari Sır niteliğinde olanlar dışında karşılanmaktadır.

 

Bu husus ile ilgili olarak; Pay Sahipleri İle İlişkiler birimimiz, 2014 yılında oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi ile koordinasyon halinde, menfaat sahiplerinden gelecek bilgi taleplerini karşılamak üzere çalışmalar yapmaktadır.

 

11. INFORMING STAKEHOLDERS

 

With respect to stakeholders, our Company makes the Material Disclosures and performs the necessary informing during both the company operations and the disclosure process within the framework of the Capital Markets Law, the Turkish Commercial Code, Tax Laws and other relevant legislation. Our company has adopted the principles of integrity, reliability and transparency in informing the stakeholders. Every opportunity has been provided in order to enable the stakeholders of our Company to obtain all kinds of information related to our operations. It is possible to obtain all kinds of information regarding the operations of our Company both from the website and by telephone or e-mail or by coming to our Company in person and talking to the relevant person.

 

Information may be obtained directly from the person in charge or the “Shareholding and Shareholder Relations Unit” and from the members of the Board of Directors when necessary, regarding the operations, the financial position, targets and all other matters concerning the Company, except for those the material condition of which was not stated or announced to the public. Besides, the annual report of our Company, which is issued every year, is sent to all the persons, who make a request and posted on our Company website.

 

All recommendations and requests of the interest holders of our Company are evaluated by our Company management and the relevant persons are informed about the results of such evaluations. Although specific statistical data are not compiled on the matter, a large number of written and oral information requests, which were received especially through the website of our company in 2015, were satisfied and answered after being evaluated in compliance with the Capital Market legislation and within the framework of the statements previously announced to public through Material Disclosures, except for those in the nature of trade secrets.

 

In relation with this matter, our Shareholder Relations Unit is continuing to work in coordination with the Corporate Governance Committee formed in 2014 to meet the information requests to be received from the stakeholders.

 

12. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

 

Menfaat sahiplerinin yönetime katılması, süratle alınması gerekenbir takım kararları geciktirebileceği ve şirket faaliyetlerine engel olunabileceği nedeniyle mümkün olmamaktadır. Gerek şirketimizin açıklık politikası, gerek faaliyetlerinin şeffafl ığı ve gerekse şirket işlerinin sadeliği, menfaat sahiplerinin yönetime katılmasını gerektirmemektedir. Şirketimizin faaliyetleri konusunda, kamuya yapılan açıklamalar, şirketimizin İnternet sitesi ve fi ilen genel kurullara katılımlarda menfaat sahipleri yererli şekilde bilgilendirilmekte ve menfaat sahiplerinin önerileri yönetimce dikkate alınmaktadır. Gerek genel kurul toplantılarında ve gerekse toplantı haricinde şirket yönetimine yapılan öneriler, dikkat ve titizlikle incelenmekte ve varılan sonuç konusunda öneri sahibi bilgilendirilmektedir.

 

12. STAKEHOLDER INVOLVEMENT IN MANAGEMENT

 

Involvement of the stakeholders in management is not possible, since it might delay some decisions that should be taken swiftly and hinder the operations of the Company. Neither the transparency policy of our Company, nor the transparency of its activities, and the simplicity of the Company affairs require the involvement of stakeholders in management. Stakeholders are sufficiently informed about the operations of our Company with the statements announced to the public, through the website of our Company and their personal participation in general assembly meetings; and their recommendations are taken into consideration by the management as well. Recommendations made to the Company management both during and outside General Assembly meetings are examined with great care and due diligence and the relevant person is informed about the result.

 

13. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

 

Şirketimizin insan kaynakları politikaları, eğitime, gelişmeye,performansa, beceriye, sadakate ve eşitliğe dayalı olarak

belirlenmektedir. Gerek işe alım politikaları ve gerekse kariyer planlamasında bu kriterler esas teşkil etmektedir. Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara veya temsilcilerine bildirilmektedir.

 

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri yöneticiler tarafından belirlenmekte ve çalışanlara duyurulmaktadır.

 

Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe ve insan kaynakları politikalarını oluşturan yukarıda belirtilen kritere dikkat edilmektedir.

 

Çalışanlar için güvenli çalışma ortam ve koşulları sağlanmakta ve bu ortam ve koşullar sürekli olarak iyileştirilmektedir. Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmamakta, insan haklarına saygı gösterilmekte ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için gerekli önlemler alınmaktadır.

 

Şirketimizin Üretim Birimlerinde güvenli çalışma ortamının sağlanması en çok önem verilen konuların başında gelmektedir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliklerinde belirtilen tedbirlere ilave olarak; çalışanlarımız ayrıca yetkili kuruluşlarda eğitime gönderilmektedir.

 

13. HUMAN RESOURCES POLICY

 

The human resources policies of our Company are determined based on education, development, performance, skills, loyalty, and equality. These criteria constitute the basis for both recruitment policies and career planning. Any decisions taken related to the employees or any developments that concern them are notified to the employees or their representatives.

 

Description and distribution of duties as well as performance and reward criteria are determined by the managers and announced to the employees.

 

Productivity and the criteria given above, which constitute the human resources policies, are taken into consideration in determining the wages and other benefits provided to the employees.

 

Safe work environment and conditions are provided for employees and such environment and conditions are continuously improved. Employees are not discriminated based on their race, religion, language or gender, human rights are respected, and the necessary measures are taken in order to protect the employees against physical, mental and emotional abuse within the Company.

 

Providing a safe working environment in generation Units of our Company constitute one of the most important issues for our Company.

 

Our employees are sent to training in authorized organizations in addition to the measures defined in occupational health and safety regulations.

 

14. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

 

Yönetim kurulunca oluşturulan etik kurallar bütün şirket çalışanları tarafından benimsenmiş ve kurallara uyulması ile ilgili önlemler şirket tarafından alınmıştır.

 

Şirket yöneticileri ve çalışanları, şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgiyi kendileri veya başkaları lehine kullanamaz, şirket hakkında yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi veremez, haber yayamaz ve yorum yapamazlar. Yöneticiler, şirket işleriile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı hediye kabul edemez vehaksız menfaat sağlayamazlar. Şirketin ticari sır niteliğinde olan bilgilerinde gizlilik esastır, açıklanamaz.

 

Şirketimiz, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlıdır. Çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyulmaktadır.

 

Bu kurallar çerçevesinde şirketimiz yatırımlarını yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlendirmiştir. Şirketimize ait yatırımların her biri birer çevre dostudur. Bu yüzden şirketimiz çevreyi kirletici, coğrafyanın doğal ve tarihi dokusuna zarar vermeyen doğal ve yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretmektedir. Şirketimiz doğal ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmekle bir yandan çevre dostu olmak, bir yandan da ülkemiz kaynaklarının ekonomiye kazandırılması gibi bir misyonu da üstlenmektedir.

 

Şirketimiz aleyhine, kuruluşundan bugüne çevreye zarar verilmesi yüzünden hiçbir dava açılmamıştır. Şirketimizin yaptığı bütün yatırımlarında çevresel etki değerlendirme raporları mevcuttur.

 

Şirketimiz doğaya verdiği önem ve değerin sonucu olarak Ankara-Kızılcahamam’da 1.505 dekarlık ormanlık araziyi koruma altına almış ve bu arazide yüz binlerce ağaç dikmek ve bakımını üstlenmek suretiyle ormanları sürekli yok olan ülkemize değerli bir ormanı kazandırmıştır. Sosyal Sorumluluk projelerimiz hakkında, Yıllık Faaliyet Raporu’nun ilgili bölümlerinde, yapılan çalışmalar ayrıntılı olarak yer almaktadır.

 

14. CODES OF CONDUCT AND SOCIAL RESPONSIBILITY

 

The codes of conduct established by the Board of Directors have been adopted by all company employees and the measures for compliance with such codes have been taken by the Company.

 

Company executives and employees may not use the confidential information that is not open to public in favor of themselves or others, may not provide information, disseminate news or make comments about the Company that are false, incorrect, misleading, or unsupported. The executives may not accept direct or indirect gifts related to the Company operations and obtain unfair advantages.

 

Information belonging to the Company that is in the nature of trade secrets is confidential and may not be disclosed.

 

Our Company is keen on its social responsibilities. Regulations concerning the environment, consumers, and public health as well as ethical rules are respected.

 

Within the framework of these rules, our Company has directed its investments towards renewable energy sources. Each of the investments belonging to our Company is environment friendly. Because of this, our Company generates energy from natural and renewable energy sources that do not pollute the environment or damage the natural and historical texture of the geography. By generating energy from natural and renewable sources, our Company is both environment friendly and undertakes the mission of providing the economy with the natural resources of our country.

 

No lawsuits have been fi led against our Company for damaging the environment since its foundation. Environmental Impact Assessment reports are available for all investments of our Company.

 

As a result of the importance and value it places on the environment, our Company has taken a forested land with an area of 1,505 decares in Ankara – Kızılcahamam under protection and provided our country, the forests of which are being continuously destroyed, with a valuable forest by planting hundred thousands of trees on this land.

 

Detailed information about our social responsibility projects is provided in the relevant sections of our annual reports.

 

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

SECTION IV – BOARD OF DIRECTORS

 

15. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE OLUŞUMU

 

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 5 (beş) üyesi (A) grubu paylara sahip ortaklardan olmak üzere en az 7 (yedi) kişiden oluşan ve genel kurul tarafından seçilen üyelerden oluşmaktadır.

 

Yönetim Kurulu’nda 1 (bir) bayan üye bulunmaktadır.

 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki üyeler İcracı konumundadır.

 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları Uyum Raporu’nun sonunda verilmiştir.

 

Yönetim kurulu üyeliklerine prensip olarak, yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip ayrıca enerji sektörünü tanıyan ve enerji piyasası hakkında bilgi sahibi olan kişiler aday gösterilmekte ve seçilmektedir. Ancak buna ilişkin genel esaslar şirket esas sözleşmesinde yer almamaktadır.

 

Her ne kadar ana sözleşmede belirtilmemiş bile olsa, yönetim kuruluna aday gösterilen kişiler sermaye piyasası mevzuatı,sigortacılık mevzuatı, bankacılık mevzuatı, kara paranın aklanmasının önlenmesine dair mevzuat ile ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis yahut zimmet, nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı ifl as gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları; resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hüküm giymemiş olanlar arasından seçilmektedirler. Yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilenler, mali tablo ve raporları okuyabilip analiz edebilme yetisine, şirketin gerek günlük, gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarrufl arında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye ve seçildiği dönem için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağına ve kararlılığına sahip olan kişilerdir.

 

15. STRUCTURE AND FORMATION OF THE BOARD OF

DIRECTORS

 

The Board of Directors of our Company comprises of at least 7 (seven) members, elected by the General Assembly, of whom 5 (fi ve) are nominated among Class (A) shareholders.

 

There is 1 (one) female member appointed in the Board of Directors of our Company.

 

Except for independent Board of Directors’ Members, all members of the Board of Directors are in Executive position.

 

The Statements of Independence of the Independent Board of Directors’ Members are provided at the end of the Report on Compliance with Governance Principles.

 

In principle, people with a high level of knowledge and skills, who are qualified and who have a certain level of experience and background, and in addition, who are familiar with the energy sector and has knowledge of the energy market are nominated as candidates and elected as Board of Directors’ Members. However, general principles with this regard are not included in the Articles of Association of the Company.

 

Even if not specified in the Articles of Association, the people nominated as Board of Directors’ member candidates are selected among those who were not convicted of violating the capital markets legislation, the insurance legislation, the banking legislation, the legislation concerning the prevention of money laundering and the legislation on lending money and/ or who were not sentenced to heavy imprisonment or imprisonment for more than fi ve years, except for negligent offenses, even if they were pardoned, or who were not convicted for disgraceful offenses such as embezzlement, extortion, peculation, bribery, theft, forgery, swindling, breach of trust, fraudulent bankruptcy, and smuggling other than smuggling for use and consumption; or for acting in conspiracy in official tenders and buying and selling transactions or disclosing state secrets, for tax evasion or attempting to or taking part in tax evasion. Those who are nominated as Board of Directors’ members are the people with the ability to read and analyze financial statements and reports, the basic knowledge on the legal regulations, to which the Company is subject both in its daily operations and long term transactions and dispositions, and the possibility and decisiveness to participate in all the meetings projected for the period they are elected in.

 

16. YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

 

Şirketimiz Yönetim Kurulu 24/06/2014 tarihinde toplanarak; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’inde yapılan değişiklikler neticesinde, Yönetim Kurulu içinde oluşturulan ve daha önce Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilen Riskin Erken Saptanması ve Teşhisi Komitesi’nin görevleri bu tarihte kurulan Riskin Erken Saptanması ve Teşhisi Komitesi’ne devir edilmiştir.

 

Buna göre aşağıdaki gibi oluşturulmuştur:

 

16. NUMBERS, STRUCTURES, AND INDEPENDENCE OF THE COMMITTEES ESTABLISHED WITHIN THE STRUCTURE OF THE BOARD OF DIRECTORS

 

The Board of Directors of our Company was held on June 24, 2014 and delegated the duties of Early Detection and Assessment of Risk, which were previously performed by the Corporate Governance Committee of the Board of Directors to the Early Detection and Assessment of Risk Committee established within the Board pursuant to the amendments made to the Capital Market Board Communiqué Serial IV No 56 on the Determination and Implementation of Corporate Governance Principles. Accordingly, the said committees were formed as follows:

 

Denetim Komitesi / Audit Committee

 

Kadir Nejat Ünlü Başkan / Chairman Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Independent Board of Directors Member

 

Metin Bostancıoğlu Üye / Member Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Independent Board of Directors Member

 

Kurumsal Yönetim Komitesi / Corporate Governance Committee

 

Metin Bostancıoğlu Başkan / Chairman Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Independent Board of Directors Member

 

Mehmet Aydıner Üye / Member Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

 

Turgut Aydıner Üye / Member Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

 

Ahmet Alan Üye / Member

 

Riskin Erken Saptanması ve Teşhisi Komitesi / Early Detection and Assessment of Risk Committee

 

Metin Bostancıoğlu Başkan / Chairman Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Independent Board of Directors Member

 

Ayşe Tuvana Aydıner Kıraç Üye / Member Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

 

 

 

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmüştür. Komitelerin çalışma esas ve usulleri gözden geçirilerek yazılı hale getirilmiş ve yayımlanmıştır.

 

Kurumsal Yönetim Tebliği’nin (Seri II-17.1) 11. Maddedi gereği “Yatırımcı İlişkiler Bölümü” kurulmasına, bölüm yöneticisi olarak “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı”na sahip Ahmet ALAN’ın görevlendirilmesine ve doğrudan Genel Müdür’e bağlı olarak çalışmasına karar verilmiştir.

 

Denetim Komitesi 2015 faaliyet döneminde 4 kez toplanmıştır. Bu toplantıların 4’ü Yıllık ve Ara Dönem Finansal Raporların denetimi ve kabulüne ilişkin olarak yapılmış; Finansal tabloların kabulü yönünde rapor hazırlanarak Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.

 

Konsolidasyon kapsamındaki tüm şirketlerin solo mali tabloları ve bu mali tabloların konsolide edilmesi sorumluluğu Ayen Enerji A.Ş.’nin Mali İşler bölümüne aittir. Denetim Koordinatörlüğü ve üst yönetim tarafından gerçekleştirilen risk değerlendirme çalışmaları neticesinde denetlenmesi öngörülen mali işler süreçlerinin denetimi Denetim Koordinatörlüğünün sorumluluğundadır. Ayrıca, Ayen Enerji A.Ş.’nin her yıl hazırlanan konsolide mali tabloları bağımsız denetimden geçmektedir.

 

Diğer Toplantı ise Denetim Komitesi Çalışma Esas ve Usulleri’nin belirlenmesine yönelik olarak yapılmış ve belirlenen esas ve usuller kabul edilerek Yönetim Kurulu’na rapor edilmiştir.

 

Kurumsal Yönetim Komitesi 2015 faaliyet döneminde 2 adet toplantı yapmıştır.

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: ll-17,1 Sayılı tebliği gereği yapılan 2014 Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere halen bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Sn. Metin BOSTANCIOĞLU ve Sn. Kadir Nejat ÜNLÜ’nün gereken kriterleri taşıdığı değerlendirilerek, aday gösterilmesi yönünde yönetim kuruluna sunulmuştur.

 

 

 

The duties of the Nomination Committee and the Remuneration Committee have been fulfilled by the Corporate Governance Committee. The working principles and procedures of the committees were reviewed, put into writing, and published.

 

Under the Corporate Governance Principles Communiqué (Serial II-17.1) Article 11, it was decided to establish an “Investor Relations Department” and assign Ahmet Alan who holds “Corporate Governance Rating License” as the department manager under direct supervision of the General Manager.

 

The Audit Committee was held 4 times during 2015 reporting period. Four of these meetings were held in relation with the auditing and acceptance of the Financial Reports; a report in the direction of accepting the financial statements was prepared and submitted to the Board of Directors.

 

Responsibility for solo financial statements of all companies under consolidation as well as consolidating these financial statements belong to the Finance department of Ayen Enerji A.Ş. Responsibility for auditing financial works processes that require audits as per risk assessment studies by the Audit Coordination Management and senior management belongs to the Audit Coordination Management. Furthermore, consolidated financial statements prepared annually by Ayen Enerji A.Ş. are also subject to independent audit.

 

The other meeting was held concerning the principles and procedures of the Audit Committee conduct and the adopted principles and procedures were reported to the Board of Directors.

 

The Corporate Governance Committee held 2 meeting during the 2015 reporting period.

 

It was assessed and presented to the Board of Directors that Mr. Metin BOSTANCIOĞLU and Mr. Kadir Nejat ÜNLÜ who are acting independent members hold required criteria and their nominations shall be deliberated at the 2014 Ordinary General Assembly Meeting according to the Communiqué Serial ll-17, Number 1 of the Capital Market Board.

 

17. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

 

Yönetim kurulu toplantıları, şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda yapılır. Yönetim kurulu üyeleri çoğunlukla bir arada olmaları nedeniyle toplantıya davetle ilgili prosedür uygulanmamakta, gerektiği anda toplantıya fiilen katılım sağlanmaktadır. Aylık performans toplantılarında yönetim kurulu şirket faaliyetleri hakkında detaylı olarak bilgilendirilmektedir.

 

• Yönetim Kurulu’nda her üyenin 1 (bir) oy hakkı vardır.

 

• Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır.

 

• Yönetim kurulu 2015 yılında 18 kez toplanmış, toplantılara ekseriyetli katılım sağlanmış ve kararlar oy birliği ile alınmıştır.

 

• Yönetim Kurulu’nun 2015 faaliyet dönemi içinde yaptığı toplantılarda Karşı Oy kullanılmamıştır.

 

• 2015 faaliyet dönemi içinde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onaylamadığı herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem bulunmamaktadır.

 

17. PRINCIPLES OF OPERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS

 

Board of Directors meetings are held whenever the business activities of the Company require. Since the members of the Board of Directors are often together, the procedure regarding the call for meeting is not applied and active participation in the meetings is achieved whenever necessary. The Board of Directors is informed in detail about the operations of the Company during monthly performance meetings.

 

• Each member has 1 (one) voting right in the Board of Directors.

 

• Resolutions are taken by simple majority of those attending the meeting.

 

• The Board of Directors met 18 times in 2015 reporting period, majority participation by the members was achieved and the resolutions were passed by unanimous vote.

 

• No dissenting votes were cast during the meetings held by the Board of Directors within the 2015 reporting period.

 

• No related party transactions or material transactions, which needed to be submitted to the General Assembly for approval due to lack of approval by Independent Board of Directors’ Members took place within 2015 reporting period.

 

18. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

 

Şirketimiz, enerji üretim faaliyetinde bulunması nedeniyle, faaliyetleri konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun mevzuat ve düzenlemelerine tabidir. Şirketin yatırım ve işletme giderleri ile diğer faaliyetleri bu kurumlar tarafından incelenmektedir. Ayrıca lisans sahibi işletmeler Enerji Piyasası Kurulu’nca bağımsız denetlemeye tabi tutulmaktadır.

 

Grup bünyesinde tespit edilen mevcut riskler ve yönetimi aşağıdaki gibi detaylandırılmıştır.

 

• Operasyonel riskler

 

Müşteri kaynaklı riskler

 

Yamula HES işletmesinin ürettiği elektrik enerjisinin tamamı Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.’ne (TETAŞ) satılmaktadır. TETAŞ üretilen elektrik enerjisi için alım garantisi vermektedir.

 

Enerji bedelleri, teslim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödeme günündeki döviz kuruna göre tahsil edilmekte ve bunun sonucu olarak düzenli bir nakit akışı sağlanabilmektedir.

 

Ostim Doğalgaz Santrali, Akbük Rüzgar Santrali, Mordoğan Rüzgar Santrali, Korkmaz Rüzgar Santrali ve Büyükdüz HES’de üretilen Elektrik Enerjisi, Bağlı ortaklığımız Ayen Elektrik Ticaret A.Ş. tarafından pazarlanmaktadır.

 

Aksu Rüzgar Santralinde üretilen elektrik enerjisi 01/01/2015 tarihinden itibaren YEKDEM’e satılmaktadır.

 

Ayen AS Energji SHA tarafından üretilen elektrik enerjisi, Arnavutluk ta bulunan Ayen Energy Trading SHA, Sırbistan da bulunan Ayen Energy Trading d.o.o. ve Slovenya da bulunan Ayen Energija d.o.o. tarafından Avrupa enerji piyasalarında mevcut piyasa koşullarına göre pazarlanmaktadır.

 

Elektrik satışında uygulanan tarife tespitinde; Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) hükümleri çerçevesinde piyasada oluşan birim fi yatlar ile TEDAŞ tarifeleri baz alınarak belirlenmektedir.

 

Fatura bedelleri, Piyasa İşletmecisi (PMUM) tarafından fatura tebliğ tarihini takip eden 7 iş günü içerisinde ödenmektedir. Ödemelerin gecikmesi PMUM tarafından uygulanan gecikme hükümlerine göre hesaplanmakta ve fatura karşılığı tahsil edilmektedir.

 

Ayrıca, Yenilenebilir Kaynağa dayalı olarak üretim yapan işletmelerin, işletmeye geçiş tarihinden itibaren 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji kanununa göre 10 yıl boyunca ürettikleri birim kWh enerji için 7,3 USD/cent tutarında alım garantisi verilmektedir.

 

Diğer taraftan, Ayen Elektrik Ticaret, Ayen Enerji A.Ş.’den almış olduğu elektrik enerjisi satışını ikili anlaşmalar yolu ile serbest tüketicilere ve serbest piyasaya satmaktadır. Satışlarının tahsilatı ortalama 15 gündür. Ayen Elektrik Ticaret satmış olduğu enerjinin tahsilat garantisini teminat mektubu ve buna benzer çeşitli enstrumanlar ile sağlamaktadır. Ödemelerin gecikmesi durumunda, PMUM tarafından uygulanan gecikme hükümlerine göre hesaplanmakta ve fatura karşılığı tahsil edilmektedir.

 

Ürün kaynaklı riskler

 

Kaynak bazındaki Elektrik üretiminden doğabilecek olan riskler, mevcut portföyümüzün kaynak çeşitliliği ve ticaret şirketimizin yapmış olduğu ikili tedarik anlaşmaları ile koruma altına alınmaktadır.

 

Elektrik enerjisi arz güvenliğinin sağlanması, ilgili devlet kuruluşları ve dağıtım şirketlerinin sorumluluğundadır.

 

Dış etkenlerden kaynaklanan riskler

 

Rekabet avantajımızı elimizde tutmak ve fi yat analizleri yapmak üzere Grup bünyesinde faaliyet gösteren bir birimimiz mevcuttur. Potansiyel müşterilerimizin kredibilite analizi yapılıp; risk gruplandırmasına göre tedarik ve satış sözleşmeleri yapılmaktadır. Bu yolla müşterilerimiz ile rekabet avantajını elimizde tutabileceğimiz uzun vadeli ilişkiler kurmayı hedefl emekteyiz.

 

İşletmenin Paydaşlarına ve Çevreye Yönelik Risk veya Zarar Yarattığı Konular

 

İş güvenliği, sağlık ve çevre denetiminin toplam faaliyetimizin ayrılmaz ve canlı bir parçası olduğunu göz önünde bulunduruyoruz ve iş güvenliği, sağlık ve çevre uygulamalarına önem veriyoruz.

 

Faaliyette bulunduğumuz her ülkede mevcut uygulanabilir tüm kanun, mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket ediyoruz.

 

Tüm çalışanlarımıza gerekli iş güvenliği, sağlık ve çevre eğitiminin verilmesine önem veriyoruz. İş güvenliği, sağlık ve çevre performansımızı sürekli iyileştirmeyi hedefl iyoruz.

 

Hukuki riskler

 

Esas faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla yapılan iş ve işlemlere başlamadan önce tüm hukuki sonuçları üst yönetim tarafından değerlendirilmektedir. Grup; faaliyetleri nedeniyle maruz kalabileceği hukuki riskleri bertaraf etmek için, hukuk müşavirlerinin danışmanlığında operasyonlarını yürütmektedir.

 

Şirketimiz devam eden davalarımızla ilgili karşılıkları ayırmıştır.

 

18. RISK MANAGEMENT AND INTERNAL CONTROL MECHANISM

 

Our Company is subject to the legislation and regulations of the Ministry of Energy and Natural Resources and the Energy Market Regulatory Authority with respect to its operations since it is engaged in generating energy. The investment and operating expenses as well as other operations of the Company are inspected by these organizations. In addition, enterprises holding licenses are subjected to independent audit by the Energy Market Board.

 

The risks detected within the structure of the Group are explained in detail below.

 

• Operational risks

 

Risks originating from clients

 

The entire amount of the electricity generated by the Yamula HEPP is sold to Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ). TETAŞ provides a purchase guarantee for the electricity generated.

 

The energy prices are collected within 30 days following delivery based on the foreign exchange rate effective on the date of payment and a regular cash fl ow can be ensured as a result.

 

Electricity generated by the Ostim Natural Gas Power Plant, Akbük Wind Power Plant, Mordoğan Wind Power Plant, Korkmaz Wind Power Plant, and Büyükdüz HEPP is marketed by our subsidiary Ayen Elektrik Ticaret A.Ş.

 

Electricity energy generated at AKSU WPP has been sold to YEKDEM since 01 January 2015.

 

Electricity Energy generated by AYEN AS Energji SHA is marketed in European Energy Markets at existing market conditions via AYEN Energy Trading SHA in Albania, AYEN Energy Trading d.o.o. in Serbia, and Ayen Energjia d.o.o in Slovenia.

 

Electricity sales prices are determined by taking the unit prices set in compliance with the Electricity Market Balancing and Settlement Regulation (DUY) and rates set by TEDAŞ.

 

The invoice amounts are paid within 7 business days following the date of delivery of the invoice by the Market Operator (PMUM). Any delays in payments are calculated pursuant to the delay provisions applied by PMUM and collected against invoice.

 

Furthermore, pursuant to the Renewable Energy Law no 5346, a purchase guarantee in the amount of USD 7.3/cent per unit kWh energy generated is granted to enterprises generating energy based on Renewable Resources for a period of 10 years from the date of their commissioning.

 

In addition, Ayen Elektrik Ticaret sells the electricity bought from Ayen Enerji A.Ş. to eligible consumers through bilateral agreements. The average collection period for the invoices is 15 days. Ayen Elektrik Ticaret uses Letters of Guarantee and other such instruments to guarantee the collections from the energy sold. Any delays in payments are calculated pursuant to the delay provisions applied by PMUM and collected against invoice.

 

Risks originating from the product

 

Electricity generation risks that may arise on the source level are mitigated by diversity of our current portfolio and by bilateral supply agreements of our trade company.

 

Ensuring security of supply for electricity is the responsibility of the relevant governmental agencies and distribution companies.

 

Risks arising from external factors

 

We have a unit operating within the structure of the Group to maintain our competitive advantage and to perform price analysis. The credibility of potential clients is analyzed and supply and sales agreements are made on the basis of a risk classification. This way we aim to create a long termed relationship with our clients where we can maintain our competitive advantage.

 

Operational Risks or Damages on Stakeholders and Environment

 

We consider that work safety, health, and environmental supervision constitute integral and vibrant parts of our complete operation and we lay particular emphasis on implementation of work safety, health, and environment measures.

 

We act in accordance with all applicable laws, regulations, and other legislation in all countries we operate.

 

We give particular importance to equip all of our employees with necessary work safety, health, and environment training. We aim at constant improvement of our work safety, health, and environmental protection performance.

 

Legal risks

 

All legal outcomes are assessed by the senior management prior to start the procedures for main operations. The Group conducts all of its operations with assistance from its legal consultants to avoid any legal risks that may be imposed.

 

19. ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ

 

Şirketimizin misyonu, “Büyüyen enerji sektöründe Ayen Grup’unun varlığını sürdürmek, yapılabilir ve ekonomik olan enerji yatırımlarında görev alarak sektördeki pozisyonunu güçlendirmek ve etkin bir biçimde rol almaya devam etmektir”, vizyonu ise “Doğal ve yenilenebilir kaynaklara öncelik tanıyarak, tüm enerji kaynaklarını gelişen teknolojiyi kullanarak ülke ekonomisine kazandırmak”tır.

 

Şirketimizin bu misyonu içerisinde görev alan proje ekibimizce dikkatle yapılan çalışmalar sonucunda ortaya konulan projeler, bir rapor halinde yönetime sunulmaktadır.Yönetim kurulu, bu projeleri, bütün yönleriyle ayrı ayrı değerlendirilmekte ve uygun bulunanların, pay sahiplerinin hakları da gözetilerek, hayata geçirilmesi için onay vermektedir. Hayata geçirilen projeler, aylık dönemler itibariyle performans değerlendirmelerine tabi tutulmakta, hedefl enen ve gerçekleşen üretim, maliyet, karlılık ve likidite analizleri yapılmaktadır.

 

19. STRATEGIC GOALS OF THE COMPANY

 

The mission of our Company is “to sustain Ayen Group’s place in the growing energy sector, to build-up its position by playing a role in feasible and efficient energy investments and to keep being an effective part of the sector” while the vision is “While giving priority to natural and renewable sources, to bring all energy resources to country’s economy, using advanced technologies”

 

The projects, which are set forth as a result of attentive works performed by our project team, working within the framework of this mission of our Company are submitted to the management in the form of a report. These reports are evaluated with all their aspects, and taking into consideration the rights of the shareholders, approval is given for those that are found appropriate to be put into practice. The projects implemented are subjected to monthly performance evaluations and analysis on the targeted and actual generation, cost, profitability, and liquidity are realized.

 

20. YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR

 

2015 faaliyet dönemi içerisinde Üst Düzey yöneticilere sağlanan faydalar, bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolar’ın dipnotlarında açıklanmaktadır.

 

Şirketimizin Bağımsız Üyeler dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği nedeniyle ücret almamıştır.

Ayen Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ücretlendirme politikası

 

Ücret Politikası; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Ayen Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlerinin tanımlanmasını kapsamaktadır.

 

Bağımsız üyeler haricinde, yönetim Kurulu üyeleri için ücret tespiti ve ödeme kararı Genel Kurul tarafından verilmektedir.

 

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olacak şekilde, Genel Kurul tarafından belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde, performansa dayalı veya hisse senedi opsiyonlarına dayalı ücretlendirme yöntemi kullanılmaz.

 

Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirilmesinde; sabit ücret dışında, bulunduğu pozisyona bilgi ve tecrübe olarak uygunluk, deneyim ve şirketin vizyon,misyon,stratejik hedefl eri ile pay sahiplerinin ortak hedefl erine ulaşmasında göstereceği performans esas alınarak sabit olarak belirlenir.

 

Üst düzey yöneticilerin ve yönetim kurulu üyesi olmayan komite üyelerinin ücretlendirilmesi Kurumsal Yönetim Komitesince Ücretlendirme esaslarımız dahilinde tespit edilerek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

Şirketimiz, belirlenen bu politikası kapsamında herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve Üst Düzey Yöneticilerine borç

veremez, kredi kullandıramaz, üçüncü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine  kefalet gibi teminatlar veremez.

 

Şirketimiz Tarafından herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine veya yöneticiye borç veya kredi verilmemiştir.

 

20. FINANCIAL RIGHTS GRANTED TO THE BOARD OF DIRECTORS

 

Benefits provided to Senior Executives in the 2015 financial year are described in the annotations of the Consolidated Financial Statements subjected to independent audit.

 

The Board of Directors’ Members of our Company, excluding Independent Members, do not receive any remuneration for their Board of Directors’ Membership.

 

Remuneration Policy for the Board of Directors’ Members and Senior Executives of Ayen Enerji A.Ş.

 

Remuneration Policy; covers a description of the remuneration policy for the Board of Directors’ Members and senior executives of Ayen Enerji A.Ş. within the framework of regulations set out by the Capital Market Board.

 

Excluding Independent Members, the General Assembly may decide on the remuneration and the amount of remuneration to the Board of Directors’ Members.

 

The General Assembly shall determine the amount of remuneration to be paid to Independent Board of Directors’ Members in a manner to ensure their independency. No performance-based or stock option based remuneration method shall apply for the remuneration to be paid to Independent Board of Directors’ Members.

 

The remuneration to be paid to Senior Executives shall be fixed and determined on the basis of the relevant executive’s fitness for her/his position in terms of her/his level of knowledge and experience, her/his experience, and her/his performance in delivering the vision, mission, and strategic goals of the Company as well as helping the shareholders achieve their common goals, in addition to a fixed remuneration. The remuneration of senior executives and committee members, who are not Board of Directors’ Members, shall be set by the Corporate Governance Committee within the framework of our Remuneration Principles and determined by the Board of Directors.

 

Our Company may not lend any monies or extend any loans to any Board of Directors’ Member or Senior Executive nor may it allow any Board of Directors’ Member or Senior Executive obtain any personal loans through any third person or give any collaterals in favor of them such as a surety.

 

Our Company has not lent any money or extended any loans to any Board of Directors’ Member or executive.

 

BAĞIMSIZLIK BEYANI

 

Ayen Enerji Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na;

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurmsal Yönetim İlkeleri kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ile ilgili düzenlemelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için belirlemiş olduğu kriterlere uygun olduğumu beyan, kabul ve taahhüt ederim.

 

İlgili bütün tarafl arın bilgisine sunarım.

 

Saygılarımla,

 

Kadir Nejat Ünlü

 

STATEMENT OF INDEPENDENCY

 

To the Board of Directors of Ayen Enerji Anonim Şirketi,

 

I hereby declare, accept and guarantee that I satisfy all requirements and criteria for eligibility set out by the Capital Market Board within the framework of Corporate Governance Principles to be elected as an Independent Director.

 

This is submitted for information of all related parties.

 

Sincerely,

 

Kadir Nejat Ünlü

 

BAĞIMSIZLIK BEYANI

 

Ayen Enerji Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na;

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurmsal Yönetim İlkeleri kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ile ilgili düzenlemelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için belirlemiş olduğu kriterlere uygun olduğumu beyan, kabul ve taahhüt ederim.

 

İlgili bütün tarafl arın bilgisine sunarım.

 

Saygılarımla

 

Metin Bostancıoğlu

 

STATEMENT OF INDEPENDENCY

 

To the Board of Directors of Ayen Enerji Anonim Şirketi,

 

I hereby declare, accept and guarantee that I satisfy all requirements and criteria for eligibility set out by the Capital Market Board within the framework of Corporate Governance Principles to be elected as an Independent Director.

 

This is submitted for information of all related parties.

 

Sincerely,

 

Metin Bostancıoğlu